Interna kontrola

Tvornička kontrola proizvodnje betona obavlja se u vlastitim laboratorijima. Proizvođač raspolaže sa standardnom i modernom opremom za kontrolu i ispitivanje betona i kamenog agregata shodno normi BAS EN 206-1. Planom procesne kontrole na betonari definirani su zahtjevani parametri kvaliteta, metode i učestalost ispitivanja, sve u skladu sa važećim normama. Sva ispitivanja se provode prema pisanim postupcima i propisima uslova okoline, pod nadzorom odgovornih i stručnih osoba.

SAM_0361

Eksterna kontrola

Pored interne kontrole kvaliteta radi se i eksterna kontrola koju provode Centar za projektovanje i konsalting Banja Luka i akreditovani Rudarski institut dd Tuzla.